top of page

Algemene voorwaarden

Download als pdf document

 Algemene voorwaarden Bert Nijenhuis

 

Artikel 1 Definities 

1.1 Bert Nijenhuis Autorestauraties en Spuitwerk (hierna te noemen: Bert Nijenhuis) gevestigd te Ulft en kantoorhoudende Riezenweg 12 7071 PV te Ulft, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel. 

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, danwel rechtsopvolger ten behoeve van wie door of vanwege diensten worden verricht, zaken worden geleverd, een werk tot stand wordt gebracht of enige andere rechtshandeling wordt uitgevoerd. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan eigenaar en/of gebruiker van de zaak dan wel de door of namens haar ingeschakelde personen of bedrijven. 

1.3 Opdracht; De te verrichten werkzaamheden ter vervulling waarvan opdrachtgever een overeenkomst aangaat met Bert Nijenhuis. 

 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Bert Nijenhuis optreedt. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Bert Nijenhuis voor de uitvoering waarvan door Bert Nijenhuis derden dienen te worden betrokken. 

2.2 Ook zijn zij van toepassing op onderhandelingen betreffende zodanige overeenkomsten, ook indien de onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. 

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. 

2.4 Toepasselijkheid van de eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 

2.7 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor, voor zover deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. 

2.8 Indien Bert Nijenhuis niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bert Nijenhuis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming 

3.1 Elk aanbod, waaronder nadrukkelijk elke offerte wordt verstaan, wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. 

3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor aanvaarding blijkt, dan is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig. 

3.3 Bert Nijenhuis kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.4 De in de aanbieding door Bert Nijenhuis genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten. Kosten ter voorkoming of beperking van schade zijn eveneens geen onderdeel van de overeenkomst. 

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bert Nijenhuis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

3.6 Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die opdrachtgever verstrekt en van de omstandigheid dat opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn. Indien deze gegevens op enig moment niet tijdig zijn aangeleverd, incompleet of onjuist blijken te zijn, komen alle daaruit voortvloeiende kosten en schadeposten voor rekening van de opdrachtgever. 

3.7 Opdrachtgever zal meer in het bijzonder zijn kennis van gebreken in het object zo tijdig aan Bert Nijenhuis meedelen dat deze bij het uitbrengen van een offerte of bij het uitvoeren van de overeenkomst daarmee rekening kan houden. 

3.8 Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt Bert Nijenhuis slechts, indien en voor zover een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door Bert Nijenhuis aan de opdrachtgever is bevestigd of door Bert Nijenhuis feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. 

3.9 Bert Nijenhuis heeft het recht opdrachten niet te accepteren of indien Bert Nijenhuis hiertoe verzoekt uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling. 

 

Artikel 4 Contractduur en uitvoering 

4.1 De overeenkomst tussen Bert Nijenhuis en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

4.2 Bert Nijenhuis heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.3 Bert Nijenhuis is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

4.4 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bert Nijenhuis de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd. 

4.5 Bert Nijenhuis zal de werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren, gebruikmakend van de stand der wetenschap zoals die op enig moment kenbaar is voor een zorgvuldig handelend restaurator. 

4.6 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, zal de Bert Nijenhuis de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. 

4.7 Bij gebreke van overeenstemming over het voortzetten van de overeenkomst, al dan niet op gewijzigde condities, zal de overeenkomst worden beëindigd, in welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de tot dan door Bert Nijenhuis gemaakte kosten en betaling van de tot dan opgebouwde aanspraken. 

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. 

5.2 Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bert Nijenhuis zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 

5.3 Bert Nijenhuis zal op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en de opdrachtgever zich bereid verklaart de opgegeven meerkosten te voldoen. 

5.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bert Nijenhuis een verzoek tot wijziging van de overeenkomst ook weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. 

5.5 Bert Nijenhuis is gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

 

Artikel 6 Levertijd 

6.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds gezamenlijk besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. 

6.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. 

6.3 Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Bert Nijenhuis schriftelijk in gebreke te stellen. Bert Nijenhuis dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

6.4 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment deze ter beschikking worden gesteld of worden afgeleverd. 

6.5 Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Bert Nijenhuis gerechtigd zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

6.6 De levering is voltooid als opdrachtgever de zaak heeft afgenomen en goedgekeurd. 

 

Artikel 7 : Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

 

7.1 Bert Nijenhuis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b. na het sluiten van de overeenkomst Bert Nijenhuis ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

7.2 Ook is Bert Nijenhuis bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bert Nijenhuis kan worden gevergd. 

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bert Nijenhuis op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bert Nijenhuis de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

7.4 In geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bert Nijenhuis op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

7.5 Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst door aan het object van de overeenkomst gerelateerde omstandigheden de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zal Bert Nijenhuis dat aan opdrachtgever melden. Bij gebreke van overeenstemming over het voortzetten van de overeenkomst, al dan niet op gewijzigde condities, zal de overeenkomst worden beëindigd, in welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de tot dan door Bert Nijenhuis gemaakte kosten en betaling van de tot dan opgebouwde prijsaanspraken. 

 

Artikel 8 Betaling 

 

8.1 Er vindt een betaling plaats op een door Bert Nijenhuis aangewezen rekeningnummer. 

8.2 Betaling dient door de opdrachtgever te geschieden binnen twee weken na facturering door Bert Nijenhuis, tenzij anders overeengekomen. 

8.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan haar betalingsverplichting heeft voldaan zal zij een ingebrekestelling ontvangen met nogmaals eenmalig een redelijke termijn om de betaling te verrichten. 

8.4 Na die termijn is de opdrachtgever over het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

8.5 Bert Nijenhuis heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

8.6 Indien noodzakelijk voor een meerdere zekerheid van de te verrichten betalingen dient de opdrachtgever op verzoek van Bert Nijenhuis aan een overeengekomen vooruitbetaling te voldoen. Zolang de opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Bert Nijenhuis gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 

8.7 De betaling dient door opdrachtgever te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder korting en/of opschorting. 

8.8 Opdrachtgever is gerechtigd binnen 14 dagen na verzending van de factuur bezwaar te maken. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

8.9 Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 

8.10 De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijk incassokosten. Indien Bert Nijenhuis echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. 

De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 9 Garantie en reclame 

 

9.1 Bert Nijenhuis garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. 

9.2 De door Bert Nijenhuis verrichte werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 

9.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een van tevoren afgesproken periode per object na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. 

9.4 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door Bert Nijenhuis zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant. 

9.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien: 

a. een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/ of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bert Nijenhuis, 

de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze; b. een gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bert Nijenhuis geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen); 

c. het gebrek een gevolg is van niet door of niet namens Bert Nijenhuis bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object; 

d. het gaat om bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object; e. Het gaat om aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan: - door een van buiten komende oorzaak; - aan niet door Bert Nijenhuis aangebrachte of niet door hem bewerkte delen. 

9.6 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 

9.7 Opdrachtgever wordt geacht de staat van het geleverde te hebben geaccepteerd en ziet af van alle aanspraken ter zake, indien zij niet binnen twee maanden nadat zij het geleverde heeft geïnspecteerd dan wel had kunnen inspecteren, schriftelijk aan Bert Nijenhuis bezwaren kenbaar heeft gemaakt. 

9.8 De gegrondbevinding van een klacht kan tot niets anders leiden dan tot herstel of vermindering van de aanneemsom. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

9.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

10.1 Indien Bert Nijenhuis aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

10.2 Bert Nijenhuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bert Nijenhuis is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. 

10.3 Opdrachtgever dient zelf voor passende verzekering zorg te dragen. 

10.4 Bert Nijenhuis is eveneens verzekerd tegen schade. Bij elke claim wordt de beoordeling van aansprakelijkheid aan de verzekeraar overgelaten. Is er aansprakelijkheid, maar overstijgt de totale schade het maximale verzekerde bedrag per aanspraak, dan wordt de uitkering naar rato verdeeld over de betrokken benadeelden. 

10.5 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans het onderdeel waar de schade mee samenhangt. 

10.6 Bert Nijenhuis is uitsluitend aansprakelijk voor directe/ rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis. 

10.7 Bert Nijenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die Bert Nijenhuis onder zich heeft. 

10.8 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- gevolgschade of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen. 

10.9 Bert Nijenhuis is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de wijze en de plaats van opslag, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan schade ten gevolge van weersomstandigheden, waterstand, brand en explosie of schade die ontstaat ten gevolge van de aard en natuurlijke gesteldheid van de in de opslag gegeven objecten. 

10.10 De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Bert Nijenhuis zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

10.11 De opdrachtgever vrijwaart Bert Nijenhuis voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bert Nijenhuis toerekenbaar is. 

10.12 Indien Bert Nijenhuis uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Bert Nijenhuis zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. 

 

Artikel 11 Overmacht 

 

11.1 Een tekortkoming van Bert Nijenhuis zal hem niet worden toegerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert. 11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Bert Nijenhuis niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Onder overmacht wordt mede begrepen: 

a. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; b. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker; c. Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Bert Nijenhuis toe of van Bert Nijenhuis naar de opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd; d. Oorlog(gevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen; 

e. dat Bert Nijenhuis door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. 11.3 In geval van overmacht hebben beide partijen binnen 2 maanden na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. 11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft Bert Nijenhuis recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Artikel 12 Retentierecht 

 

12.1 Bert Nijenhuis is gerechtigd objecten van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever alle gelden waarop Bert Nijenhuis aanspraak heeft ter zake van de overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, onder zich te houden tot het tijdstip dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Bert Nijenhuis heeft voldaan. 

12.2 Bij het niet voldoen aan verplichtingen binnen een redelijke termijn bestaat de mogelijkheid om het object onder bepaalde voorwaarden te verkopen. Bert Nijenhuis is bevoegd om met de opbrengst van de verkoop al zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen. 

 

Artikel 13 Vervangen onderdelen 

 

13.1 De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van Bert Bijenhuis, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de opdrachtgever direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen. 

 

Artikel 14 Intellectuele eigendom 

 

14.1 Bert Nijenhuis behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

14.2 De gegevens die voortvloeien uit de rechten en bevoegdheden die Bert Nijenhuis toekomen, mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. 

14.3 Bert Nijenhuis heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

 

15.1 Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Versie: juli 2018 

bottom of page